تصنیف ای کبوتر – آواز ابوعطا

تصنیف ای کبوتر 

آشنائی با آواز ابوعطا    

از متعلقات دستگاه شور

تصنیف قدیمی – با صدای استاد شجریان – شعر ملک الشعرای بهار
 

شعر از محمد تقی بهار

music

ای کـبوتر از آشیان کرانه کردی

   [ ….ای ….کـبو   تر ا……ز ] [ آ…..شیان  ..کرا] [ نه کر….  دی]

بی سبب چرا ترک آشیانه کردی

یادی از رفـــــــیقان آشنا نکردی

music

زین مکان که با عاشــقان درآن چمیدی    از آن چه دیدی

ناگهان چرا ســــــوی دیگران پریدی

ترک یار نالان و تـــرک خانه کردی

music

بد گــــــــمان گـــــــــشتم بر تو باری

بـــــی وفــــــــــــا نــــبودی به یاری

در کف بازان شکاری، به صد زخم کاری   همانا دچاری

music

از فراقت من می کنم شیون

دلــــــبر من نگارین پر من  نگارین پر من

کــی بود جانا کز وفا گردی

هــــــمسر من نشینی بر من  نشینی بر من

music


بد گــــــــمان گـــــــــشتم بر تو باری

بـــــی وفــــــــــــا نــــبودی به یاری

در کف بازان شکاری، به صد زخم کاری   همانا دچاری

music

از فراقت من می کنم شیون

دلــــــبر من نگارین پر من  نگارین پر من

کــی بود جانا کز وفا گردی

هــــــمسر من نشینی بر من  نشینی بر من

music

ای کـبوتر از آشیان کرانه کردی

بی سبب چرا ترک آشیانه کردی

یادی از رفـــــــیقان آشنا نکردی


نت آهنگ


Leave a Reply