تصنیف بیا بیا – چهارگاه

تصنیف بیا بیا

در دستگاه چهارگاه

آهنگ ازحبیب الله بدیعی, ترانه از تورج نگهبان ,آواز مرضیهبیا بیا

شعر از تورج نگهبان 

 

Music

                 بیا بیا، دل ستم دیده ی مرا عاشق تر کن     گوشه حصار به  زابل 

بیا بیا ،دل چو آتش به سینه را خاکستر کن

 

تو جان شیرینی، عشق آفرینی 2                 گوشه زابل

در آسمان دل من مه و پروینی2                    گوشه زابل و درامد

 

Music

بیا تو ای جانانم ،بیا بسوزان جانم            گوشه زابل و درامد

که بیش از این ننشانی، در آتش هجرانم    

بزن شرر ها بر آشیانم)2                             گوشه زابل و درامد

 

Music

گل امیدم پر پر کن ،غم دلم افسون تر کن       گوشه حصار

2به عشق خون کن دل را، ز خون دو چشمم تر کن

 

بیا بیا دل ستم دیده ی مرا عاشق تر کن        گوشه حصار به  زابل

بیا بیا دل چون آتش به سینه را خاکستر کن

(تو جان شیرینی، عشق آفرینی)2

در آسمان دل من مه و پروینی2                    گوشه زابل و درامد

Music

 آه فزون غم ما کن، غمم سرا پا کن، می سوزان چون شررم    گوشه مخالف  به حصار  )

 2  (مکن فراموشم چو می ببر هوشم  وز خود کن بی خبرم

Music

رها مکن یارا ز دست غم ما را                  گوشه حصار به  زابل

چه لذتی بی غم منو مستی ها را

بیا و آتش تو بر آتشم زن

به دست محنت ها ز پایم افکن                 گوشه زابل و درامد

Music

بیا بیا دل ستم دیده ی مرا عاشق تر کن        گوشه حصار به  زابل

بیا بیا دل چون آتش به سینه را خاکستر کن

(تو جان شیرینی، عشق آفرینی)2

در آسمان دل من مه و پروینی2                    گوشه زابل و درامد


نت آهنگ
Leave a Reply