آزمون تیوری موسیقی

هنرجویان عزیز

  برای آموزش و یادآوری آموخته های قبلی تیوری موسیقی ، یک آزمون در دو قسمت   تهیه کرده ایم که قسمت اول آن در اینجا ضمیمه شده تا ضمن مرورآن چه تا کنون  یاد    گرفته اید از شما در خلال تمرین های هفتگی امتحان گرفته وبعنوان امتیاز درپیشرفت      شما ثبت گردد. لطفا با کلیک و ورود به آزمون درزیر ، ان را چاپ و به سوالات  پاسخ دهید. این سوالات را بعدا در خلال جلسات سلفژ از شما خواهیم پرسید.

آزمون تیوری موسیقی


:تمرین گروهی

July 20, 22017

3 songs in Persian Dastgah ” Rast Panjgah “

1- Bia Bia:              about  LOVE,  Poetry by Rumi , composed by AR Lotfi

2- Del Shodegan : about  HAPPINESS,  poetry by F Moshiri, composed by H Alizadeh
                                A story of Persian Musicians first travelled to Europe to record their music
3- Saraye Omid:     about HOPE, a poetry by AH Ebtehaj, Composed by Lotfi
Performers:
 
Vocals:
                Firuzeh Firuzabadi,
                Mahvash Vatankhahi
Daf:         Nazanin Zory
Tombak: Babak Hamidzadeh
Violin:     Mansour Tavakoli
Tar :         Darab Shabahang

Leave a Reply