این خرقه که من دارم

تصنیف خوانی :  خرقه – در دستگاه شور 

 اجرای گروه مشتاق  آواز : سپیده رئیس سادات   آهنگساز : رضا قاسمی

شعر از حافظ 


این خرقه که من دارم

اهنگ

این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی

این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی

وین دفتر بی‌معنی ی ی ی ی غرق می ناب اولی

وین دفتر بی‌معنی ی ی ی ی غرق می ناب اولی

اهنگ

من حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت

اهنگ

من حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت

این قصه اگر گویم با چنگ و رباب اولی

 این قصه اگر گویم ا ام ا ا م با چنگ و رباب اولی

 این قصه اگر گویم ا ام ا ا م با چنگ و رباب اولی

با چنگ و رباب اولی  

اهنگ

 این قصه اگر گویم

این قصه اگر گویم با چنگ و رباب اولی

این قصه اگر گویم با چنگ و رباب اولی

این قصه اگر گویم با چنگ و رباب اولی

هی هی هی هی هی

 اهنگ


این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی

وین دفتر بی‌معنی غرق می ناب اولی

چون عمر تبه کردم چندان که نگه کردم

در کنج خراباتی افتاده خراب اولی

چون مصلحت اندیشی دور است ز درویشی

هم سینه پر از آتش هم دیده پرآب اولی

من حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت

این قصه اگر گویم با چنگ و رباب اولی

تا بی سر و پا باشد اوضاع فلک زین دست

در سر هوس ساقی در دست شراب اولی

از همچو تو دلداری دل برنکنم آری

چون تاب کشم باری زان زلف به تاب اولی

چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون آی

رندی و هوسناکی در عهد شباب اولی
Leave a Reply