بوسه های باران – راست پنجگاه

بوسه های باران

آهنگ حسین علیزاده   آواز  محمد رضا شجریان  شعر محمد رضا کدکنی

  شعر- نت آهنگ


بوسه های باران   سروده شفیعی کدکنی

ای مهربان تر از برگ ,ای مهربان تر از برگ

در بوسه های باران

ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران

بیداری ستاره در چشم جویباران

بیداری ستاره در چشم جویباران

آیینه نگاهت پیوند صبح و ساحل

لبخند گاهگاهت صبح ستاره باران

آیینه نگاهت پیوند صبح و ساحل

لبخند گاهگاهت صبح ستاره باران

باز آ که در هوایت خاموشی جنونم

باز آ که در هوایت خاموشی جنونم

فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران

از سنگ کوهساران

ای جویبار جاری! زین سایه برگ مگریز

ای جویبار جاری! زین سایه برگ مگریز

کاینگونه فرصت از کف دادند بیشماران

دادند بیشماران  دادند بیشماران

گفتی به روزگاری مهری نشسته گفتم

بیرون نمی توان کرد حتی به روزگاران

بیرون نمی توان کرد حتی به روزگاران

بیگانگی ز حد رفت , بیگانگی ز حد رفت

ای آشنا مپرهیز

بیگانگی ز حد رفت ای آشنا مپرهیز

زین عاشق پشیمان سرخیل شرمساران  

سرخیل شرمساران

پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند

دیوار زندگی را زینگونه یادگاران

این نغمه محبت، بعد از من و تو ماند

تا در زمانه باقیست آواز باد و باران

آواز باد و باران

آواز باد و باران

آواز باد و باران

آواز باد و باران

Leave a Reply