تصنیف به حریم خلوت خود

 به حریم خلوت خود شبی

   دستگاه ماهور- چهارپاره

شعر: هاتف اصفهانی  بانو پریسا

نت وشعرآهنگ


تاب بنفشه می دهد

تاب بنفشه می دهد، تاب بنفشه می دهد، طره ی مشک و سای تو ، آه، طره ی مشک و سای تو، پرده ی غنچه می درد، پرده ی غنچه می درد، خنده ی دلگشای تو اٌ اٌ اٌ ، خنده ی دلگشای تو، ای گل خوش نسیم من، بلبل خویش و را مسوز، کز سر صدق و می کند، شب همه شب دعای تو، شب همه شب دعای تو اٌ اٌ اٌ، شب همه شب دعای تو، خوش چمنی ست و عارضت ، خاصه که در بهار حسن، حافظ خوش کلام و شد، مرغ سخن سرای تو، حافظ خوش کلام و شد، مرغ سخن سرای تو اٌ اٌ اٌ، مرغ سخن سرای تو

زاهد خلوت نشین

زاهد خلوت نشین، زاهد خلوت نشین، دوش به میخانه شد، از سر پیمان گذشت، با سر پیمانه شد، شاهد عهد شباب، آمده بودش به خواب، باز به پیرانه سر، عاشق و دیوانه شد، صوفی مجلس که دی، جام و قدح می شکست، باز به یک جرعه می عاقل و فرزانه شد، باز به یک جرعه می عاقل و فرزانه شد، آتش رخسار گل، خرمن بلبل بسوخت، چهره ی خندان شمع، آفت پروانه شد، چهره ی خندان شمع، آفت پروانه شد، نرگس ساقی بخواند، آااا، آیت افسونگری ی ی، حلقه ی اوراد ما مجلس افسانه شد، یاااا، حلقه ی اوراد ما مجلس افسانه شد ♥♥♥


شمس و قمرم آمد پريسا

شمس و قمرم آمد :: پريسا :: آهنگ ايمان وزيری :: آلبوم سادگی ::مولانا :: ماهور


شمس و قمرم آمد – داوود آزاد


Leave a Reply