تصنیف ھای پاپ ایرانی

تصنیف ھای پاپ ایرانی

آواز اصفھان دستگاه ھمایون

28 October – Saturdays 10:00 am to 12:00 pm Music – 12:00 to 1:30

توضیح : تصنیف ھای پاپ ایران شامل موسیقی فولکلور محلی سرودھا و جازایرانی ھستند که اکثرا  در آواز اصفهان از قبیل :  یار دبستانی- شانه – گل سنگم-  – سه گدار-  بردی از یادم – تنها منشین و بسیاری دیگر

به رسم سپاس و قدردانی ازتمامی هنرمندان جاودانه و بزرگی که صدا و آثارشان همواره جزئی ازشیرینترین و خاطره انگیزترین لحظه های زندگی بسیاری از ما بوده است. ترانه هایشان را زمزمه کردیم ، عاشق شدیم ، خندیدیم و گریستیم و مجالس سرورمان را با ترانه هایشان به پا کردیم . حالا نیزشنیدن دوباره آنها یادآور گذشته های تلخ و شیرین و دور و نزدیک ماست ، یادآور خانه مادری، عشق و شهرو محله قدیمی و برای بسیاری یادآور خاک وطن

 


     فریدون فروغی – یار دبستانی من     

                            


گل سنگم : انو شیروان روحانی  هایده


 


بردی از یادم:    دلگش و ویگن  شعربرویز خطیبی  اهنگ مهدی خالدی

 

 

 


سه گدار :  ای یار جانی ، سیما بینا   محلی بیرجند  سیما بینا


 


تنها منشین – آلبوم بهترین های دلکش  


ویگن و پوران – شانه


Leave a Reply