کارگاه چکامه نگاری 5: قالب­های شعری  

کارگاه چکامه نگاری
آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست          آنکه بیرون کند از دیده و دل دست کجاست
جلسه چهارم: قالب­های شعری
الف/ کلیات: قالب شعر، چهارچوبی است که شعر بروی آن سواز می­شود. قالب به مانند لباسی است که شاعر به­تن اندیشه خودنموده تا شعر خلق شود. بعکس تصور عامه مردم نه تنها اشعار کلاسیک که اشعارنو نیز برای خود قالب دارند.
ب/ اهداف برنامه: شناخت عوامل مولد یک قالب و تمرین تک بیتی به عنوان سادهترین قالب
 ج/ مراحل کار:
                   الف/بخش تئوری: مواردی که در این بخش مطرح می‌گردند عبارتند از:
  • تعریف “قالب” در شعر فارسی
  • عوامل موثر در شکل­گیری قالب در شعر فارسی
  • تک­بیتی به عنوان ساده­ترین قالب شعری
               ب/ بخش عملی: در این بخش هنرجویان پس از نگارش تک­بیتی، سعی در شناخت قالب آن می­کنند
 
تمرین:
        1/چند تک­بیتی مشهور را انتخاب و تحلیل نمائید.
2/چهار تک­بیتی بر مبنای دیدگاه شخصی بنوسید

Leave a Reply