کارگاه چکامه نگاری 4 – قافیه و ردیف

آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست          آنکه بیرون کند از دیده و دل دست کجاست

جلسه سوم قافیه و ردیف

تمرین: 

قافیه و ردیف مناسب برای هر شعر مشخص کنید و سپس مصراع دوم را کامل کنید

1- بی همگان بسر شود بی تو به سر نمیشود

2- تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم

3- دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند

4- مصراعهای سروده شده بوسیله خود را به بیت تبدیل کنید( با رعایت قافیه یا ردیف)


Leave a Reply