برنامه های کارگاه هنر – Sep 2017

 

PACC Monthly Programs SEPTEMBER 2017    

 • Sep 09 – تصنیف تو ای پری کجایی ( درامد – بیداد – شاهینی) +  تمرین دف
  Saturdays 10:00 am to 12:00 pm Music workshop – 12:00 to 1:30 Daf workshop
 • Sep 16 – تصنیف بگذر از کوی من ( درامد – چکاوک -بیداد- بیات راجع )+ کارگاه شعر
  Saturdays 10:00 am to 12:00 pm Music workshop – 12:00 to 1:30  Poetry Workshop
 • Sep 23 –  تصنیف یاد باد ان روزگاران ( درامد -چکاوک –  بیداد ) + تمرین دف
  Saturdays 10:00 am to 12:00 pm Music workshop – 12:00 to 1:30 Daf workshop
 • Sep 30 –  تصنیف امید عشق ( شوشتری ) + کارگاه شعر
  Saturdays 10:00 am to 12:00 pm Music workshop – 12:00 to 1:30  Poetry Workshop

 


Leave a Reply