شنیدنی های دستگاه همایون‎

 ضمن سپاس و قدر دانی از زحمات بیدریغ آقای بهراد توکلی در تهیه  ویدیوهای آموزشی دستگاه های ایرانی  لطفا برای ادامه سایر گوشه ها شماره های فوق را دنبال کنید. 

گوشه شوشتری

تصنیف های دستگاه همایون
Leave a Reply