کارگاه هنر


در باره کارگاه هنر

 « کارگاه هنر» در بهار۲۰۱۵  به همت گروهی ازهنرمندان  و دوستداران هنر ایرانی درمریلند و مناطق واشنگتن بزرگ با هدف حفظ و اشاعه فرهنگ و هنر ایرانی بوجود آمده است.هنرمندان گروه موسیقی ما عمدتا آماتوربوده و  در حمایت از سازمانهای فرهنگی غیرانتفاعی ایرانی به اجرای انواع موسیقی پاپ ، محلی و سنتی می پردازند. برای اطااعات بیشتر به وبسایت کارگاه هنر مراجعه بفرمایید. Facebook 


أهداف كارگاه هنر  ١- سازماندهي فعاليت هاي هنري – فرهنگي جامعه ايراني در منطقه متروپوليتنً براي حفظ و اشاعه و اعتلائ آرزشهاي هنري و فرهنگي ايراني ٢- برنامه ريزي مشخص فعاليتهاي فوق در زمينه هاي موسيقي ، شعر و ادبيات ، هنرهاى تجسمي و نمايشي ٣- ايجاد نهاد فعاليت هاي ادامه دار نطير شب شعر براي موسيقي ، نقاشي و ساير فعاليتهاي جمعي در يك پروسه زمان بر و طولاني ٤- اموزش و پرورش استعدادها و استفاده از انها براي شركت در نهادهاي فرهنگي جامعه ايراني و جوامع  ميزبان مانند كالجها و تلويزونهاي محلي و غيرو ٥- ايجاد يك جامعه پيشرو فرهنگي براي ارتقا همزييستي مسالمت أميز بدور از برتري طلبي هاي  نژادي مذهبي و هرگونه انحرافات ايديولوژيك در بطن جوامع ميزبان


 گزارش اولین شب موسیقی کارگاه هنر


کمیته هماهنگی و صورت جلسات و مدارک داخلی