> تماس با ما

دوستان و مشترکین کارگاه هنر

لطفا برای حفظ تماس با کارگاه هنر از طرق زیر استفاده بفرمایید.
گذاشتن یاد داشت در پا نویس صفحات  تارنما یا وبسایت ما:
www.artpars.org/Honar
تماس با ایمیل وبسایت:                                            pacc@artpars.org
تماس با تلفن منشی کارگاه هنر:                                  2571 646 301

تماس با مدیر کارگاه هنر:                                        2631 217 571


محل برگزاری کارگاه ها


 11304 Spur Wheel Ln. Potomac , Md. 20854


4915 Saint Elmo Ave. Bethesda, MD 20814


8514 Wilksboro La  Potomac MD 20854


Leave a Reply